Openbare bekendmakingen 8 maart 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 8 maart 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 10 maart kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor
informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 maart haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

DEFECTE LICHTMASTEN
Vanaf 19 maart is er weer een controleronde van defecte lichtmasten. Heeft u een defecte lichtmast gezien? Dan kunt u de straat en het nummer van deze lichtmast doorgeven aan het callcenter van de gemeente Haaksbergen, via telefoonnummer (053) 573 45 67. Alleen als het nummer of de locatie van de lichtmast bekend is kan de monteur de lamp vervangen.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Eibergsestraat 215, Z/18/006642, het bouwen vaneen berging-schuur, aspect bouw, ingediend 26 februari 2018
• Goorsestraat 249a, Z/18/006655, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend 26 februari 2018
• Kattendamsweg 23, Z/18/006727, het kappen van één kastanjeboom, aspect kappen, ingediend 2 maart 2018
• Nachtegaalstraat 11, Z/18/006728, het realiseren van een overkapping, aspect bouw, ingediend 3 maart 2018
• Porikweg 13a Z, Z/18/006738, het kappen van één beuk, aspect kappen, ingediend 5 maart 2018
• Watermolenweg 24, Z/18/006695, het bouwen van een machineberging ter vervanging van bestaande machineberging, aspect bouw, ingediend 28 februari 2018
• Weertsweg 9a, Z/18/006640, het kappen van vijf eiken, aspect kappen, ingediend 26 februari 2018
• Wissinkbrinkweg 58, Z/18/006729, het kappen van één eik en één els, aspect kappen, ingediend 3 maart 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN

• Sweelinckstraat 14, Z/18/004838, het bouwen van een tuinhuisje, aspect bouw, ingediend op 10 januari 2018
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 april 2018. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:
• Sweelinckstraat 14, Z/18/004838, het bouwen van een tuinhuisje, aspect bouw
Met ingang van 8 maart 2018 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Bosweg 4, Z/18/004871, het kappen van één populier en één kastanje, aspect kappen.
• Hasseltweg 12a, Z/18/004848, het bouwen van een hoveniersbedrijf, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Porikweg 13a Z, Z/18/006738, het kappen van één beuk, aspect kappen, ingediend 5 maart 2018
• Wissinkbrinkweg 52, Z/18/004903, het kappen van drie inlandse eiken en één Amerikaanse eik, aspect kappen.
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 7 maart 2018.Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Handelsstraat 1, Z/18/004844, het veranderen van het bedrijf
• Leeuwebek ong. nabij nr. 13, Z/18/006719 het vervangen een district station
• Munsterdijk 23, Z/18/006652, het vervangen van een Has/B hogedruk aansluitset
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
• Broekheurnerweg 126, Z/18/006648, het breken van circa 250 ton gemengd puin.
De breekwerkzaamheden vinden plaats in de periode van 12 maart tot en met 15 maart 2018. Tegen deze melding staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Circus (2-6 mei 2018), Z/18/006650, sporthal de Els, ingediend 26 februari 2018
• JeVa Buitenprogramma (21 augustus 2018), Z/18/006675, terrein sporthal de Els, ingediend 27 februari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Holland Schwarzwaldtocht 2018 (18 maart 2018), Z/18/006034, bekendgemaakt 23 februari 2018
• Open bedrijvendag St. Isidorushoeve 2018 (2 april 2018), Z/18/006135, hoek Rietmolenweg/Vrevelinkweg, bekendgemaakt 28 februari 2018
• Paasvuur Crescendo (1 april 2018), Z/18/006111, hoek Alsteedseweg/Zendvelderweg, bekendgemaakt 28 februari 2018
• Paasvuur Langelo-Honesch (1 april 2018), Z/18/006192, hoek Oldenkotsedijk/Oostendorperweg, bekend gemaakt 28 februari 2018
• Tentfeest (24 maart 2018), Z/18/006293, de Akker 10, bekendgemaakt 28 februari 2018
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE DRANK- EN HORECAVERGUNNING
• Scouting De Klomp, Z/18/005438, bekend gemaakt 1 maart 2018
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.