Openbare bekendmakingen 8 februari 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 8 februari 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 10 februari kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 februari haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Grasveld naast sporthal de Els, ZO-05135, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening i.v.m. evenement, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 17 januari 2018
• Haaksbergerweg 26, ZO-05189, het kappen van één eik, aspect kappen, ingediend 2 februari 2018
• Heetpasweg 2, ZO-05177, het bouwen van twee veldschuren, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 30 januari 2018
• Korenmolenweg 15 Z, ZO-05170, het kappen van drie inlandse eiken, aspect kappen, ingediend 29 januari 2018
• Margrietstraat 16, ZO-05183, het bouwen van een garage/carport, aspect bouw, ingediend 1 februari 2018
• Munsterdijk (nabij), kadastraal bekend Sectie N, Nummer 895, het kappen van een houtopstand bestaande uit, berk, els, hazelaar en krent, aspect kappen, ingediend 2 februari 2018
• Oude Boekeloseweg 66, ZO-05187, het plaatsen van een schuurtje en erfafscheiding, aspect bouw, ingediend 4 februari 2018
• Rietmolenweg 6, ZO-05185, het verbouwen van een bedrijfshal, aspect bouw, ingediend 2 februari 2018
• Rietmolenweg 26, ZO-05168, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 29 januari 2018
• Scholtenhagenweg 42 37, ZO-05169, het kappenvan één populier, aspect kappen, ingediend 29 januari 2018
• Wissinkbrinkweg 52, ZO-05188, het kappen van twaalf zomereiken, één Amerikaanse eik en één beuk, aspect kappen, ingediend 3 februari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:
• Grasveld naast sporthal de Els, ZO-05135, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening i.v.m. evenement, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Met ingang van 8 februari 2018 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Alsteedseweg 42, ZO-05145, het kappen van één inlandse eik, aspect kappen
• Blankenburgerstraat 40, ZO-05081, het realiseren van een nieuwe verbinding, aspect bouw
• Eibergsestraat 207, ZO-05162, het kappen van zestien berken, aspect kappen
• Gruttostraat 10, ZO-05070, het bouwen van een woning, aspect bouw
• Kemerij 21, ZO-05140, het bouwen van een vrijstaand woonhuis, aspect bouw
• Molenstraat 96, ZO-05086, het bouwen van een kapschuur en wagenloods, aspect bouw
• Poetengraadshof 7, ZO-05098, het bouwen van een twee-onder-een-kapper, aspect bouw
• Poetengraadshof 9, ZO-05094, het bouwen van een twee-onder-een-kapper, aspect bouw
• Prins Bernhardstraat 5, ZO-05158, het kappen van één berk, aspect kappen
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 7 februari 2018. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE
• Porikweg 6, ZO-04848, voor het wijzigen en uitbreiden van een vleeskuikens- en rundveehouderij, aspect – Bouwen, Milieu en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
Met ingang van 8 februari 2018 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.
WEIGERING VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Westsingel 2, ZO-04610, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bekendgemaakt 1 februari 2018
Met ingang van 1 februari 2018 kan binnen zes weken beroep/verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Metaalstraat 4, ZO-05105, voor het monteren, verkopen van spanplafonds
• Spinnerstraat 5, ZO-04774, voor het veranderen van een Metaalbedrijf
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Avond fietsvierdaagse H.T.F.C. (16-20 juli 2018), ZS-01448, ingediend 25 januari 2018
• Lente in de Schaapskooi (2 april 2018), ZS-01452, Schapendrift 11, ingediend 30 januari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Vrachtwagenverkoop (17 en 18 maart 2018), ZS01417, Alsteedseweg 64, bekendgemaakt 01 februari 2018
Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.