Openbare bekendmakingen 8 december 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 10 december kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20 en tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 december haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

BLADAFVAL
Tot en met zaterdag 10 december kunt u gratis bladafval brengen bij het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat.

OPHALEN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN WITGOED
U kunt de gemeente opdracht geven om op maandag 5 december elektrische apparaten en witgoed op te laten halen bij een minimaal gewicht van 10 kilo. Witgoed zijn o.a. koelkasten en wasmachines. De kosten bedragen € 0,25 per kilo. U kunt hiervoor tot en met maandagmorgen 5 december bellen met de administratie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Algemeen

ONTHEFFING ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van artikel 22, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het betreft ontheffing van de aangewezen route voor transport van gevaarlijke stoffen in de gemeente Haaksbergen (de N18) en richt zich op vuurwerkvervoer in de periode van 29 november 2016 tot en met 31 januari 2017. De ontheffing is nodig om toeleveranciers het perceel Spoelsterstraat 45 te kunnen laten bereiken.

Bezwaar, voorlopige voorziening en inzage
Belanghebbenden kunnen tot 10-1-2017 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH, Almelo. Voor meer informatie belt u met de Juridische Zaken, telefoon (053) 573 45 67. De ontheffing ligt tot en met 10-1-2017 ter inzage bij de publieksbalie.

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 12 december 2016 behandelt de Commissie bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaarschriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.
• 15.15 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van een bril, orthopedische schoenen en reiskosten.
• 15.45 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor tandartskosten, een bril en een haarstuk.
De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter gesloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informatie over een hoorzitting kunt u contact opnemen met Juridische Zaken, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Lijsterbes 9, ZO-04404, het kappen van één mammoetboom, aspect kappen, ingediend maandag 5 december 2016
• Oude Kampweg 7, ZO-04397, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, aspect bouw, ingediend woensdag 30 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Geukerdijk 119, ZO-04332, het bouwen van een woning, aspect bouw
• Veldkampstraat 12-T001, ZO-04350, het oprichten van een prefab beton station, aspect bouw
• Wiedenbroeksingel 89, ZO-04383, het verbouwen van de woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op woensdag 7 december 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE
• Enschedesestraat 187, ZO-04077: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een agrarisch bedrijf, aspect omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Met ingang van woensdag 7 december 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
• Enschedesestraat 187, ZO-04073: voor een agrarisch bedrijf
• Tolstraat 26, ZO-04378: voor een groothandel en assemblage van slangen en koppelingen

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

HOGERE GRENSWAARDE WEGVERKEERSLAWAAI
Voor het bestemmingsplan “Haaksbergen Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 58” is een hogere grenswaarde nodig, voor wegverkeerslawaai vanwege het verbouwen van de winkel op de begane grond tot twee woonappartementen op het perceel Eibergsestraat 58. Met ingang van vrijdag 9 december 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Kofferbakmarkt (diverse data in 2017), E-12356, parkeerplaats Ter Huurne Hollandmarkt, ingediend donderdag 1 december 2016
• Toeristische markt (diverse data in 2017), E-12355, parkeerplaats Ter Huurne Hollandmarkt, ingediend donderdag 1 december 2016
• Vrachtwagen verkoop (diverse data in 2017), E-12354, parkeerplaats Ter Huurne Hollandmarkt, ingediend donderdag 1 december 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Kerstwandeling (maandag 26 december 2016), E-12119, buitengebied Haaksbergen, bekendgemaakt maandag 5 december 2016
• Winterwonder Weekend (zaterdag 17 en zondag 18 december 2016), E-12103, centrum, bekendgemaakt dinsdag 29 november 2016

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

EIBERGSESTRAAT 58
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 november 2016 besloten het ontwerp bestemmingsplan “Haaksbergen Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 58” ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Eibergsestraat 58 en maakt de realisering van twee woonappartementen in de winkelruimte op de begane grond mogelijk. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1147-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan “Haaksbergen Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 58” inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van vrijdag 9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Haaksbergen dorp – woongebieden > Ontwerp. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen. nl.
Tijdens de terinzagetermijn kan iedereen reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

OUDE ENSCHEDESEWEG 31
Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van een trainingshal op het perceel Oude Enschedeseweg 31, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie C, nummer 3387 en 3399 (Wabo-aanvraag ZO-04195, ontvangen op 1 augustus 2016).
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van woensdag 30 november 2016 geweigerd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad, alsmede de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag
9 december 2016 tot en met donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Algemeen > Wabo-afwijkingsbesluiten.
Tijdens de ter inzagetermijn kan iedereen reageren.
Uw zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen of Raldy Willemsen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.