Openbare bekendmakingen 3 november 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag en zaterdag, 4 en 5 november, kunt u oud papier brengen naar vv HSC’21 aan de Scholtenhagenweg 29. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 5 november halen de Bonifatiusschool en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. Het papier graag in dozen of gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de containerverzamelplaatsen.

BLADAFVAL
Tot en met zaterdag 10 december kunt u gratis bladafval brengen bij het afvalbrengpunt van Langezaal aan de Industriestraat.

Algemeen

STRAATNAAMGEVING
Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen over de naamgeving van een nieuwe straat. Het naamgeven van straten heeft onder andere tot doel dat:
• Percelen en bewoners een adres hebben/krijgen
• Percelen en bewoners (goed/beter) vindbaar zijn: in relatie veiligheid en functionaliteit
• Een naam van een (historisch) gebied of een persoon blijft voortbestaan

Overeenkomstig het advies van de straatnamencommissie is besloten de volgende nieuwe straatnaam vast te stellen:
• Boerenbondstraat – (nieuwe weg bij nieuwbouwplan “Kop Parallelweg”) naar de voormalige gebouwen van de landbouwcoöperaties ABTB en CLV.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen tot woensdag 7 december 2016 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 323, 7600 AH in Almelo. Voor meer informatie belt u met de afdeling Juridische Zaken, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Inzage
Het gedetailleerde besluit ligt tot en met woensdag 7 december 2016 ter inzage bij de publieksbalie. U kunt daar nadere informatie vinden over dit besluit.

MANDAATBESLUIT BEROEP KWIJTSCHELDING
Het college heeft op dinsdag 25 oktober 2016 het Mandaatbesluit beroep kwijtschelding vastgesteld. In dit mandaatbesluit wordt aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente mandaat verleend tot het beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit mandaatbesluit treedt in werking op dinsdag 1 november 2016. Dit mandaatbesluit is vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast is dit mandaatbesluit opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 7 november 2016 behandelt de Commissie bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaarschriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.

• 14.45 uur Bezwaarschriften tegen het afwijzen van de aanvraag voor individuele inkomenstoeslag en het stopzetten/opschorten/intrekken van de bijstandsuitkering.
• 15.15 uur Bezwaarschrift tegen het afwijzen van een herzieningsverzoek in verband met het opleggen van een maatregel.
• 15.45 uur Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van de kinderopvang.

De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter gesloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informatie over een hoorzitting kunt u contact opnemen met Juridische Zaken, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Geukerdijk 119, ZO-04332, het bouwen van een woning, aspect bouwen, ingediend 29 oktober 2016
• Hengelosestraat 54, ZO-04333, het kappen van drie lindes, aspect kappen, ingediend 28 oktober 2016
• Leeuwebek 7, ZO-04331, het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande berging, aspect bouwen, ingediend 28 oktober 2016
• Needseweg ong. Sectie N, Nummer 758 en 828, ZO-04322, het kappen van negen eiken, aspect kappen, ingediend 24 oktober 2016
• Wissinkbrinkweg 44, ZO-04324, het bouwen van een schuur/kapschuur, aspect bouw, ingediend 24oktober 2016
• Stiegert 40, ZO-04323, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 24 oktober 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• Blankenburgerstraat 28, (ZO-4308): plaatsen buitenberging, aspect bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 3 november 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Brem 3, ZO-04171: brandveilig gebruik voor een kindcentrum, aspect brandveilig gebruik
• Haaksbergerweg ong. tegen over nr. 37, Sectie S, Nummer 341, ZO-04304: het kappen van één beuk, aspect kappen

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op 2 november 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE

• Kortenroelefsweg 10, ZO-04012: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een agrarisch bedrijf, aspect omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Met ingang van 3 november 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

• Kortenroelefsweg 10, ZO-04011: voor een agrarisch bedrijf

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

WET GELUIDHINDER – ONTWERPBESLUIT;
VASTSTELLEN HOGERE GRENSWAARDE WEGVERKEERSLAWAAI

Voor het bestemmingsplan Haaksbergen Dorp, partiële herziening Enschedesestraat 47 is een hogere grenswaarde nodig voor wegverkeerslawaai vanwege het realiseren van drie woningen op het perceel Enschedesestraat 47 (voormalig garagebedrijf Huiskes Kokkeler). Met ingang van 4 november 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Batavierenrace (29 april 2017), E-12137, ingediend 20 oktober 2016
• Eerste marathon op natuurijs, E-12131, ijsbaan Scholtenhagen, winter 2016/2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.