Openbare bekendmakingen 3 mei 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 3 mei 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei, kunt u oud papier brengen naar HSC’21 aan de Scholtenhagenweg. Op zaterdag 5 mei kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 5 mei haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Buurse-Zuid, kadastraal bekend, sectie R, Nummer 1368, het bouwen van een woning, aspect bouw, ingediend 26 april 2018
• Duizendblad 54, Z/18/007572, het verbouwen van de woning, aspect bouw, ingediend 24 april 2018
• De Morsboer 25, Z/18/007564, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 23 april 2018
• Gruttostraat, Z/18/007625, het bouwen van een woning, aspect bouw, ingediend 26 april 2018
• Textielstraat 20a, Z/18/007500, het plaatsen van twee vlaggenmasten ter vervanging van een reclamezuil, aspect bouwen, ingediend 18 april 2018
• Textielstraat ong. kadastraal bekend Sectie P, Nummer 960, het bouwen van een bedrijfshal, aspect bouw, ingediend 25 april 2018
• Wiedenbroeksingel 4, Z/18/007443, omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, ingediend 13 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:
• Blankenburgerstraat 49, Z/18/006953, plan voor het plaatsen van een berging, aspect ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Met ingang van 3 mei 2018 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Blindeweg 9, Z/18/006918, het verplaatsen van een schuur, aspect bouw
• Elektrostraat 17, Z/18/007003, het realiseren van een testruimte, aspect bouw
• Kemerij 28a, Z/18/007050, het bouwen van een woning, aspect bouw
• Textielstraat 20a, Z/18/007500, het plaatsen van twee vlaggenmasten ter vervanging van een reclamezuil, aspect bouw
• Veldkamphof 22, Z/18/007278, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw
• Wiedenbroeksingel 4, Z/18/007443, het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem, aspect omgevingsvergunning beperkte milieutoets
• Wieskamp 53, Z/18/007294, het realiseren van een zonneweide, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 2 mei 2018. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Aaftinksweg 13, Z/18/007357, het wijzigen van een agrarisch bedrijf
• Industriestraat 30, Z/18/004476, het uitbreiden van een opslaghal en het plaatsen van een transportband voor de productie van plastic emmers
• Mentinksweg ong. nabij nr. 14, Z/18/007535, het vervangen van een gasdrukmeet- en regelstation Has/B.
• Wiedenbroeksingel 4, Z/18/007237 het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Avondfietsvierdaagse (16 t/m 20 juli 2018), Z/18/007606, Centrum en Buitengebied Haaksbergen, ingediend 25 april 2018
• Beachvolleybal Haaksbergen 2018 (12-14 juli 2018), Z/18/007592, marktplein, ingediend 24 april 2018
• Bierfestival Buurse (2 juni 2018), Z/18/007594, Alsteedseweg (Erve de Hooge Esch), ingediend 24 april 2018
• Zomerconcours Isidorusruiters (11-19 augustus 2018), Z/18/007602, Beckummerweg 11, ingediend 25 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Open dag N18 (1 mei 2018), Z/18/007378, bekendgemaakt 26 april 2018
• Zomerfeesten Sint Isidorushoeve (10-13 mei 2018), Z/18/006196, weiland Goorsestraat, bekendgemaakt 26 april 2018
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

WET OP KANSSPELEN
• Bianca’s Eetcafé, Z/18/007463, het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten, bekendgemaakt 1 mei 2018
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

WIJZIGING INRICHTING DRANK- EN HORECAVERGUNNING
• Bianca’s Eetcafé, Z/18/007463, bekendgemaakt 1 mei 2018
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
• ZAGO (verkoop van Turkse etenswaren), Z/18/007219, Textielstraat 2a
Deze vergunning is bekendgemaakt op 26 april 2018. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.