Openbare bekendmakingen 3 augustus 2017

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 3 augustus 2017.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus kunt u oud papier brengen naar HSC’21 aan de Scholtenhagenweg.
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

DEFECTE LICHTMASTEN
Vanaf maandag 21 augustus is er weer een controleronde van defecte lichtmasten. Heeft u een defecte lichtmast gezien? Dan kunt u de straat en het nummer van deze lichtmast doorgeven aan het callcenter van de gemeente Haaksbergen, telefoonnummer (053) 573 45 67. Alleen als het nummer van de lichtmast bekend is kan de monteur langsgaan om de lamp te vervangen.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Duizendblad 15, ZO-04863, het vergroten van een woonhuis, aspect bouwen, ingediend 21 juli 2017
• Eibergsestraat 99, ZO-04862, het verbouwen van een woning, aspect bouwen, ingediend 21 juli 2017
• Geukerdijk 94, ZO-04861, het uitbreiden van een bedrijfspand, aspect bouwen en handelen in strijd met regels RO, ingediend op 21 juli 2017
• Spoorstraat, kadastraal bekend onder sectie K, nummers 6690 en 7415, ZO-04867, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 26 juli 2017
• Spoorstraat 37, ZO-04871, het uitbreiden van een kantoorpand, aspect bouw, ingediend 27 juli 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Goorsestraat 249a, ZO-04851, het afzetten van een houtwal, aspect kappen
• Goorsestraat 150, ZO-04795, het aanleggen van twee tuinveranda’s, aspect bouw
• Marskamp 8, ZO-04779, het bouwen van een schuur met overkapping, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 2 augustus 2017. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MER-BEOORDELING
• Porikweg 6 en 11, ZO-04842, het uitbreiden en veranderen van een vleeskuiken- en rundveehouderij

Het beoordelingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 3 augustus tot en met 13 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer neemt het bevoegd gezag een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Uit de door de aanvrager ingediende aanmeldingsnotitie is gebleken
dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de indiening van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Tegen dit besluit is op dit moment geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit beoordelingsbesluit maakt deel uit van het nog te nemen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.
Tijdens deze vergunningprocedure kunnen zienswijzen worden ingediend en beroep worden ingesteld.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Nacht van de Nacht (28 oktober 2017), ZS-00669, Stendermolenweg, ingediend 26 juli 2017

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Dag van het Paard (10 september 2017), ZS-00449, weiland tussen de Oortjesweg en de Meddelerweg, bekendgemaakt 26 juli 2017
• Jeugdvakantiespelen (22 augustus 2017), ZS-00499, op het grasveld naast sporthal “De Els” aan de Trompstraat, bekendgemaakt 24 juli 2017
• Kunstmarkt en straattheater (5 augustus 2017), ZS-00241, in het centrum van Haaksbergen, bekendgemaakt 24 juli 2017

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE GEBRUIKSVERGUNNING
Er is een gebruiksvergunning (ZS-00664) verleend voor het plaatsen van een tent in het weiland naast het perceel Polmanweg 47, bekendgemaakt 2 augustus 2017

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE VERGUNNING VOOR HET COLLECTEREN (huis aan huis)

• Stichting Jamaal Elmi Foundation, voor de verkoop van stroopwafels, ZS-00676

Deze vergunning is bekendgemaakt op 31 juli 2017. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

BUITENGEBIED HAAKSBERGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden:
• Bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112” (met ingang van 15 mei 2015)
• Bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Voordtweg ong” (met ingang van 29 april 2016)
• Bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Schoolkaterdijk 76” (met ingang van 26 mei 2017)
• Bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 197 – 199” (met ingang van 26 mei 2017)
• Bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Wissinkbrinkweg 44 en Ensinkweg 5/7” (met ingang van 18 november 2016)
• Wijzigingsplan “Buitengebied Haaksbergen, locatie Diepenheimseweg 22” (met ingang van 10 juni 2017)
• Wijzigingsplan “Buitengebied Haaksbergen, locatie Heetpasweg 13” (met ingang van 26 augustus 2016)
• Bestemmingsplan “Scholtenhagen – Watermolen, partiële herziening Scholtenhagenweg 36/38” (met ingang van 26 augustus 2016)

Dit houdt in dat deze bestemmingsplannen het juridische kader zijn waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. De bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De onherroepelijke bestemmingsplannen zijn beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.
De plannen met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Buitengebied > Onherroepelijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.