Openbare bekendmakingen 27 oktober 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 29 oktober kunt u oud papier brengen naar de St. Bonifaciusschool in St. Isidorushoeve of naar de parkeerplaats bij VV Buurse. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 29 oktober halen de Theo Scholteschool en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het papier graag in dozen of gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de containerverzamelplaatsen.

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur brengen naar V.V. Hoeve Vooruit bij gemeenschapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ijzer kunt u elke dag brengen naar de container die daar staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 357 55 37.
Goederen voor de rommelmarkt kunt u elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur brengen naar de Keiensleppers aan de Industriestraat 75. Voor informatie kunt u bellen met de heer Toebes, (053) 572 22 64.

Op donderdag 3 november halen vrijwilligers van de Hervormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan huis op. Voor informatie kunt u bellen naar (053) 572 43 79.

OPHALEN VAN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

U kunt de gemeente opdracht geven om op donderdag 10 november tegen betaling grof huisvuil en witgoed te laten ophalen. U kunt dan tot en met maandag 7 november een formulier invullen bij de publieksbalie in het gemeentehuis of bellen met de administratie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67. Vervolgens laten wij u vooraf weten hoe laat de ophaaldienst bij u langskomt.

Algemeen

DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONES
Op dinsdag 27 september 2016 hebben burgemeester en wethouders het Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen vastgesteld. Dit reglement geeft aan: de organisatie van de draagvlakmeting op grond van artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijfsinvesteringszones. Dit reglement wordt bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van donderdag 27 oktober 2016 en treedt vrijdag 28 oktober 2016 in werking. Dit reglement is vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen.
Daarnaast is het reglement opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• De Greune 14, ZO-04313, voor het houden van workshops, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend donderdag 20 oktober 2016
• Haaksbergerweg ong. Sectie S, Nr. 341 tegenover nr. 37, het kappen van één beuk, aspect kappen, ingediend woensdag 19 oktober 2016
• Hassinkbrinkweg 44, ZO-04297, het bouwen van een woonhuis, aspect bouw, ingediend 17 oktober 2016
• Kemerij 15, 17, 26, 28, ZO-04307, het bouwen van vier woningen, aspect bouw, ingediend dinsdag 18 oktober 2016
• Oude Rietmolenweg 31, ZO-04314, het kappen van vijf zomereiken, aspect kappen, ingediend donderdag 20 oktober 2016
• Spinnerstraat 9, ZO-04306, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, aspect bouw, ingediend dinsdag 18 oktober 2016
• Wissinkbrinkweg 44, ZO-04315, het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw, aspect bouw, ingediend donderdag 20 oktober 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• Aaftinksweg 17, ZO-04242, het bouwen van een kapschuur, aspect bouw, ingediend woensdag 14 september 2016

Met ingang van donderdag 27 oktober 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Aamweg 1Z, ZO-04240: het kappen van zeven dennen en 5 berken, aspect – kappen
• Alsteedseweg 23, ZO-04247: het kappen van zeven dennen en één lindeboom, aspect – kappen
• Ten Vaarwerkstraat 26, ZO-04236: het kappen van één beuk, aspect – kappen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op woensdag 26 oktober 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE

• Irenesingel 23, ZO-04210, brandveilig gebruik, Bloesem kinderopvang BSO

Met ingang van donderdag 27 oktober 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE

• Benteloseweg 25, ZO-03869: het verbouwen van een schuur, aspect Bouw, (verleend d.d. dinsdag 25 oktober 2016)
• Korenmolenweg 1, ZO-03434: het veranderen van een paarden- varkens en rundveehouderij, aspect –Milieu (revisie), Fase 1 (verleend d.d. dinsdag 25 oktober 2016)

Met ingang van donderdag 27 oktober 2016 kan binnen zes weken beroep/verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

• Kortenroelefsweg ong. nabij Goorsestraat 162, ZO-04299: voor het vervangen van een hogedruk aansluitset Has/B
• Spoelsterstraat ong. Sectie K, Nr. 7177, ZO-03847: voor een gasdrukmeet- en regelstation

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Verlichte Carnavalsoptocht Buurse / donderdag 18 februari 2016, E-11974: rondom de kern van Buurse (ingediend op vrijdag 21 oktober 2016)

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.