Openbare bekendmakingen 26 april 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 26 april 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 28 april, kunt u oud papier brengen naar de St. Bonifaciusschool in St. Isidorushoeve of naar de parkeerplaats bij VV Buurse. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 28 april halen de Bonifatiusschool en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur brengen naar VV Hoeve Vooruit bij gemeenschapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ijzer kunt u elke dag brengen naar de container die daar staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 357 55 37.

Goederen voor de rommelmarkt kunt u elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur brengen naar de Keiensleppers aan de Industriestraat 75. Voor informatie kunt u bellen met de heer Toebes, via telefoonnummer (053) 572 22 64.

Op donderdag 3 mei halen vrijwilligers van de Hervormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan huis op. Voor informatie kunt u bellen naar (053) 572 43 79.

Algemeen

CAR-UWO
Op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling – Uitwerkingsovereenkomst) vastgesteld. Deze regeling bevat de rechtspositie van gemeenteambtenaren. Deze regeling wordt bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van 26 april 2018 en treedt in werking op 1 mei 2018 en werkt terug tot 1 januari 2018. Deze regeling is vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen.
Daarnaast is de regeling opgenomen in het verordeningen-/regelingen-register dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Aaftinksweg 13, Z/18/007510, het inrichten van een melkstal tot escaperoom, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 18 april 2018
• Munsterdijk 19, Z/18/007512, het bouwen van een machineberging ter vervanging van bestaande bergingen, aspect bouw, ingediend 18 april 2018
• Ten Vaarwerkstraat 16, Z/18/007489, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend 17 april 2018
• Textielstraat 12, Z/18/007494, het bouwen van een bedrijfsruimte, aspect bouw, ingediend 18 april 2018
• Zendvelderweg 2, Z/18/007459, het bouwen van een vrijstaande woning, aspect bouw, ingediend 16 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VOORNEMEN MEDEWERKING TE VERLENEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn medewerking te verlenen:
• De Koamscher 2, Z/18/007238, het plaatsen van een schutting, aspect bouw
Dit voornemen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april tot en met 9 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bedenking/zienswijze inbrengen. Deze bedenking/zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met de administratie van het taakveld vergunningen, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Brammeloweg 34, Z/18/006782, het bouwen van een schuur ter vervanging van twee oude schuren, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Gentiaan 4, Z/18/007349, het plaatsen van dakkapellen, aspect bouw
• Hasseltweg 23, Z/18/007221, het kappen van één Amerikaanse eik, aspect kappen
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 25 april 2018. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Klaashuisstraat 67, Z/18/007442, aanleg gesloten bodemenergiesysteem <70 KW • Noordsingel 39, Z>INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Concours Hippique (13 t/m 15 juli 2018), Z/18/007553, Onlandsweg, ingediend 23 april 2018
• Hoksebarge Preuft (29-30 juni 2018), Z/18/007506, marktplein, ingediend 18 april 2018
• Nacht van de Nacht (27 oktober 2018), Z/18/007482, Stendermolenweg, ingediend 17 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Kindervertier Koningsdag 2018 (27 april 2018), Z/18/007364, marktplein, bekendgemaakt 20 april 2018
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.