Openbare bekendmakingen 24 november 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 29 november kunt u oud papier brengen naar de St. Bonifaciusschool in St. Isidorushoeve of naar de parkeerplaats bij VV Buurse. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 26 november halen de Theo Scholteschool en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 tot 12.00 uur brengen naar V.V. Hoeve Vooruit bij gemeenschapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ijzer kunt u elke dag brengen naar de container die daar staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 35 75 537.

Goederen voor de rommelmarkt kunt u elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur brengen naar de Keiensleppers aan de Industriestraat 75. Voor informatie kunt u bellen met de heer Toebes, (053) 572 22 64.

Op donderdag 1 december halen vrijwilligers van de Hervormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan huis op. Voor informatie kunt u bellen naar (053)572 43 79.

Algemeen

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN
Inschrijvingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) per maandag 7 november 2016:

• Oostriet B.V, locatie Kinderopvang Hofferie, Brem 3, 7483 BX Haaksbergen. Kinderopvang voor maximaal 48 kindplaatsen (registratienummer LRKP: 242487506)
• Oostriet B.V, locatie Buitenschoolse opvang Hofferie, Brem 3, 7483 BX Haaksbergen. Buitenschoolse opvang voor maximaal 16 kindplaatsen (registratienummer LRKP: 328770978)

Uitschrijvingen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) per dinsdag 15 november 2016:

• Oostriet B.V, locatie Kinderopvang Ons Dorp, Blankenburgerstraat 40, 7481 EB Haaksbergen. Kinderopvang voor maximaal 32 kindplaatsen (registratienummer LRKP: 118108761)
• Oostriet B.V, locatie Buitenschoolse opvang Ons Dorp, Blankenburgerstraat 40, 7481 EB Haaksbergen. Buitenschoolse opvang voor maximaal 16 kindplaatsen (registratienummer LRKP: 703693360)

OPENBARE HOORZITTINGEN
Op maandag 28 november 2016 behandelt de Commissie bezwaarschriften in openbare hoorzittingen bezwaarschriften in commissiekamer 17 van het gemeentehuis.

• 13.45 uur: Bezwaarschrift tegen het terugvorderen van de bijstandsuitkering
• 14.15 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor steunzolen/orthopedisch schoeisel
• 14.45 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag bijzondere bijstand voor proceskosten
• 15.15 uur: Bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet

De kans is aanwezig dat de hoorzittingen achter gesloten deuren worden gehouden. Dat betekent dat niet iedereen erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informatie over een hoorzitting kunt u contact opnemen met Juridische Zaken, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Aert van Nesstraat 7, ZO-04374, het wijzigen van gebruik van kantoorfunctie naar wonen, aspect handelen in strijd het regels ruimtelijke ordening, ingediend woensdag 16 november 2016
• Binnenveldweg ong. Sectie M, Nummer 252, ZO-04381, het kappen van een Elsenwal, ingediend vrijdag 18 november 2016
• Ds. Van Kriekenstraat, Sectie K, Nummer 3380, ZO-04280, aspect bouw, ingediend donderdag 17 november 2016
• Ensinkweg 4, ZO-04369: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een agrarisch bedrijf, aspect milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), ingediend maandag 14 november 2016
• Groothuizenweg ong. Sectie N, Nummer 411, ZO-04375, het kappen van een houtsingel, aspect kappen, ingediend woensdag 16 november 2016
• Lansinkstraat 51, ZO-04373, het kappen van een amberboom, aspect kappen, ingediend dinsdag 15 november 2016
• Mozartstraat 5, ZO-04370, het kappen van 1 berk, aspect kappen, ingediend maandag 14 november 2016
• Oude Boekeloseweg 70, ZO-04366, het bouwen van een woonhuis, aspect bouw, ingediend zaterdag 12 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• Smitterijhof, kavel nummer 5, ZO-04268, het oprichten van een woning, aspect bouw, ingediend maandag 30 september 2016

Met ingang van donderdag 24 november 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Alsteedseweg 24, ZO-04347, het kappen van een acacia, aspect kappen
• Knoefweg 9, ZO-04281, het verbouwen van de woning, aspect bouw
• Mozartstraat 5, ZO-04370, het kappen van een berk, aspect kappen
• Needseweg ong. sectie N, nummer 758 828, ZO-04322, het kappen van zes eiken en twee berken, aspect kappen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op woensdag 23 november 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

RECTIFICATIE
In GemeenteNieuws van donderdag 10 november 2016 is per abuis gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van veertien eiken aan de Haaksbergerweg 19. Deze vergunning is niet verleend.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

• De Greune 14a, ZO-04349: voor een cateringbedrijf
• Kolenbranderweg 52a, ZO-04019: voor een metaalbedrijf

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Carnavalsoptocht (zaterdag 25 februari 2017), E-12240, centrum, ingediend vrijdag 11 november 2016
• Carnaval feesttent (vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2017), E-12288, centrum, ingediend vrijdag 18 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.