Openbare bekendmakingen 20 oktober 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 22 oktober kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur oud papier brengen naar de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 22 oktober halen de Scouting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de containerverzamelplaatsen.

Algemeen

JAARVERSLAG 2015 VAN DE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
De Commissie bezwaarschriften heeft haar jaarverslag over 2015 uitgebracht. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de gemeente Haaksbergen.

AANWIJZING TWEE MARKEPALEN ALS GEMEENTELIJK MONUMENT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening bekend dat het college op dinsdag 20 september 2016 een aanwijzingsbesluit heeft genomen om twee markepalen, te weten “Hellekampspaal” en “Mallumseveenpaal”, op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Beide palen bevinden zich op de gemeentegrens met de gemeente Berkelland.

Ter inzage
Het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 17 november 2016 voor een periode van vier weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij het college van B&W, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Boonkweg 21, ZO-04294, het verbouwen van een woonboerderij, aspect bouw, ingediend donderdag 13 oktober 2016
• Eibergsestraat 92, ZO-04295, het verbouwen/uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend donderdag 13 oktober 2016
• Kroonprins 19, ZO-04290, het kappen van twee berken, aspect kappen, ingediend op woensdag 12 oktober 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Achter perceel Hondelink 20, ZO-04276, het kappen van één es, aspect kappen
• Achter perceel Hondelink 95, ZO-04277, het kappen van één inlandse eik, aspect kappen
• Kolderveldweg ong., kadastraal bekend Sectie M, Nummer 1050, ZO-04212, het bouwen van een veldschuur, aspect bouw
• Kroonprins 19, ZO-04290, het kappen van twee berken, aspect kappen

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op dinsdag 18 oktober 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE

• Haaksbergerweg 14, ZO-04128, het uitbreiden van een bestaande jongveestal en het vervangen van een bovenbouw, aspect bouw

Met ingang van donderdag 20 oktober 2016 kunnen binnen zes weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

• Parallelweg 2, ZO-03956, voor een brandweergarage

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Paasvuur Buurse (zondag 16 april 2017), E-12120, Buurse, ingediend vrijdag 14 oktober 2016
• Sinterklaasintocht in St. Isidorushoeve (zondag 20 november 2016), E-12062, ’t Meuke, ingediend donderdag 6 oktober 2016
• Wandelmars (maandag 26 december 2016), E-12119, ingediend vrijdag 14 oktober 2016
• Watermolenloop (zondag 15 januari 2017), E-12094, start Scholtenhagenweg 39, ingediend dinsdag 11 oktober 2016
• Winterwonder Weekend (zaterdag 17 en zondag 18 december 2016), E-12103, centrum, ingediend woensdag 12 oktober 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Klassementsproeven op Haaksbergs grondgebied t.b.v. de Conrad Twente Rally (zondag 30 oktober 2016), E-11743, bekendgemaakt woensdag 12 oktober 2016
• Nacht van de nacht (zaterdag 29 oktober 2016), E-11987, buitengebied, bekendgemaakt maandag 17 oktober 2016

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.