Openbare bekendmakingen 19 april 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 19 april 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 21 april halen De Kameleon en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur in dozen of gebundeld neerzetten bij de
containerverzamelplaats.

ROMMELMARKT
Op zaterdag 21 april houdt carnavalsvereniging De Keiensleppers een rommelmarkt aan de Industriestraat 75. Voor informatie hierover kunt u bellen naar (053) 572 22 64.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Drepsenkamp 8, Z/18/007440, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 13 april 2018
• Dr. Prinsstraat 12, Z/18/007381, het vervangen van handelsreclame, aspect bouw en reclame, ingediend 11 april 2018
• Eibergsestraat 157, Z/18/007385, het plaatsen van een lift, aspect bouw, ingediend 12 april 2018
• Frankenhuis 36, Z/18/007448, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend 14 april 2018
• Gentiaan 4, Z/18/007349, het plaatsen van dakkapellen, aspect bouw, ingediend 10 april 2018
• Heetpasweg 9, Z/18/007449, het verplaatsen van een schuur, aspect bouw, ingediend 15 april 2018
• Lansinkstraat 30, Z/18/007350, het bouwen van een garage, aspect bouw, ingediend 10 april 2018
• Werfheegde 10, Z/18/007341, het plaatsen van een kapschuur, aspect bouw, ingediend 10 april 2018
• Wiedenbroeksingel 4, Z/18/007443, omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, aspect milieu, ingediend 13 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Metaalstraat 9, Z/18/007062, het verbouwen van een bestaande overkapping, aspect bouw, bekendgemaakt 18 april 2018
• Munsterdijk 5, het bouwen van een machineberging, aspect bouw, bekendgemaakt 18 april 2018
• Rietmolenweg 6, Z/18/004900, het bouwen van een bedrijfshal, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bekendgemaakt 13 april 2018
• Waandersstraat 1, Z/18/006423, het uitbreiden van de woning, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bekendgemaakt 18 april 2018
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Elektrostraat 2c, Z/18/004587, het uitbreiden van een bedrijfsruimte
• Industriestraat 13, Z/18/004450, Z/18/003681, voor het oprichten en het uitbreiden van een bedrijf
• Metaalstraat 9, Z/18/007063, het wijzigen van een bedrijfspand
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Kindervertier Koningsdag (27 april 2018), Z/18/007364, markt, ingediend 11 april 2018
• Open dag N18 (1 en 2 mei 2018), Z/18/007378, ingediend 11 april 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Hollands Glorie Festival 2018 (26-28 april 2018), Z/18/006239, grasveld naast sporthal de Els, bekendgemaakt 16 april 2018
• Pluimveetentoonstelling (9-11 november 2018), Z/18/007173, Bouwmeester 6, bekendgemaakt 16 april 2018
• Schijtfeest 2018 (20 en 21 april 2018), Z/18/006493, hoek Scholtenhagenweg/Dievelaarslaan, bekendgemaakt 13 april 2018
• Schoolfeest Pius Party 2018 (23 juni 2018), Z/18/006155, bekendgemaakt 16 april 2018
• Avondwandelvierdaagse (4-8 juni 2018), Z/18/007039, bekendgemaakt 13 april 2018
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

LOTERIJVERGUNNING
• Stichting Evenementen Lionsclub Haaksbergen, Z/18/007323, bekendgemaakt 12 april 2018
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNING
• Bianca’s Eetcafé, Z/18/006504, Enschedesestraat 58, bekendgemaakt 16 april 2018
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.