Openbare bekendmakingen 17 november 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 19 november halen de Scouting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

BLADAFVAL
Tot en met zaterdag 10 december kunt u gratis bladafval brengen bij het afvalbrengpunt van Langezaal aan de Industriestraat.

Algemeen

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE
Op dinsdag 8 november 2016 hebben burgemeester en wethouders het Reglement van orde college vastgesteld. Dit reglement bevat spelregels voor de voorbereiding, wijze van vergaderen en nazorg van collegevergaderingen en voor andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders. Dit reglement treedt in werking op donderdag 1 december 2016. Dit reglement is vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast is het reglement opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Alsteedseweg 24, ZO-04347, het kappen van één acacia, aspect kappen, ingediend woensdag 2 november 2016
• Rietmolenweg 34, ZO-04355, het bouwen van een woning, aspect bouw, ingediend maandag 7 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• Bosweg 6, ZO-04303, het bouwen van een tuinhuisje, aspect bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van donderdag 17 november 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Aaftinksweg 17, ZO-04242, het bouwen van een kapschuur, aspect bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Beekweg 4a-Z, ZO-04250, het oprichten van een kapschuur, aspect bouw
• Hengelosestraat 54, ZO-04333, het kappen van drie lindebomen aspect kap
• Scholtenhagenweg 36/38, ZO-04231, het realiseren van een aula, aspect bouw
• Smitterijhof, kavel 1 t/m 4, ZO-04269, het bouwen van vier woningen, aspect bouw
• Ten Vaarwerkstraat 38, ZO-04266, het herbouwen van een woonhuis, aspect bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op woensdag 16 november 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING

• Engelse Mijlenloop (zondag 26 maart 2017), E-12188, ingediend woensdag 2 november 2016
• Fietstoertocht (zondag 19 maart 2017), E-12177, ingediend maandag 31 oktober 2016
• Nieuwjaarsparty (zondag 1 januari 2017), E-12189, de Hoeve, ingediend woensdag 2 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Run ATB Run (zondag 27 november 2016), E-11754, buitengebied Haaksbergen, bekendgemaakt donderdag 10 november 2016
• Sinterklaasintocht St. Isidorushoeve (zondag 20 november 2016), E-12062, Sint Isidorushoeve, bekendgemaakt maandag 14 november 2016
• Sylvesterparty (zondag 1 januari 2017), E-11872, Sporthal De Bouwmeester, bekendgemaakt maandag 14 november 2016

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.