Openbare bekendmakingen 15 februari 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 15 februari 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 17 februari kunt u oud papier brengen tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 17 februari halen de Scouting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de containerverzamelplaatsen.

Algemeen

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2018 – TERINZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij Bureau verkiezingen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Klaproos 27, ZO-05191, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, ingediend 5 februari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Goudenregen 15, ZO-05099, het bouwen van een berging, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Munsterdijk 11, ZO-04749, het herbouwen van een jongveestal en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, aspecten bouw en omgevingsvergunning beperkte milieutoets
• Veldsnijderweg 4, ZO-05088, het realiseren van een aanbouw en dakkapel, aspect bouw
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 14 februari 2018.Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Eibergsestraat ong., ZO-05272, het lozen van grondwater
• Textielstraat 4, ZO-05115, melding vuurwerkbesluit
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN
• Eibergsestraat ong., ZO-05272, het lozen van grondwater (bekendgemaakt op 14 februari 2018)
Het besluit ligt vanaf 14 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis. Tegen bovengenoemde besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Kolderhoeveparty (17 en 18 november 2018), ZS01489, manege de Kolderhoeve, ingediend 6 februari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolleweg 7 en Stegenhoekweg 12” in de vergadering van 31 januari 2018 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de Kolleweg 7 en Stegenhoekweg 12 te Haaksbergen. Het betreft een rood-voor-roodproject waar aan de Kolleweg 7 een tweede bedrijfswoning wordt gerealiseerd. Als tegenprestatie wordt aan de Stegenhoekweg 12 in totaal 1385 m2 aan gebouwen gesloopt. Tevens wordt er geinvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1154-0002.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari tot en met 29 maart 2018 voor een periode van zes weken voor
iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Buitengebied > Vastgesteld. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde terinzagetermijn schriftelijk beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende:
1. Die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt heeft.
2. Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
3. Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat het bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden. Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.