Openbare bekendmakingen 15 december 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 17 december halen de Scouting Han Jordaan Groep en Bon Boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Goorsestraat 263, ZO-04413, het kappen van drie elzen- en één kastanjeboom, aspect kappen, ingediend 10 december 2016
• Mozartstraat ong. naar perceel met nr. 24, ZO-04403, het kappen van twee eiken
• Rietmolenweg ong., ZO-04406, het kappen van één eik, aspect kappen, ingediend 5 december 2016
• Smitterijweg 21, ZO-04412, het bouwen van een woning, aspect bouw, ingediend 8 december 2016
• Urkerweg 8, ZO-04407, het bouwen van een woning, aspect bouwen en inrit/uitweg, ingediend 6 december 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
• De Greune 14, ZO-04313, het houden van workshops, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 20 oktober 2016

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 24 januari 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
• Blankenburgerstraat 28, ZO-04387, het plaatsen van een berging, aspect bouw
• Lijsterbes 9, ZO-04404, het kappen van één sequoiadendron (mammoetboom), aspect kappen
• Rietmolenweg ong. ZO-04406, het kappen van één eik, aspect kappen
• Scholtenhagenweg 36a, ZO-04392, het kappen van één eik, aspect kappen
• Smitterijhof 1, ZO-04268, het oprichten van een woning, aspect bouw
• Veldmaterstraat 194, ZO-04391, het kappen van één berk, aspect kappen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 14 december 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE
• Irenesingel 23, ZO-04210, brandveilig gebruik Bloesem kinderopvang BSO, aspect brandveilig gebruik

Met ingang van 15 december 2016 kan binnen zes weken beroep/verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
• Blankenburgerstraat 28, ZO-04411, voor het plaatsen van een berging
• Twijnerstraat 6a, ZO-03057, voor een autogarage en in- en verkoop van auto’s

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• Open dag brandweer Haaksbergen (15 april 2017), E-12390, Parallelweg 2 en omgeving, ingediend 5 december 2016
• TKH Sportdag 2017 (10 juni 2017), E-12157, Scholtenhagen, ingediend 1 december 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

BOONKWEG 21
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Boonkweg 21” met ingang van vrijdag 25 november
2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het kader van rood-voor-rood een woning te realiseren aan de Boonkweg 21 in Sint Isidorushoeve. Tevens wordt de karakteristieke boerderij gerenoveerd tot twee wooneenheden. Het erf wordt landschappelijk ingepast en is gelegen ten oosten van de kern Sint Isidorushoeve. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1106-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien >
Buitengebied > Onherroepelijk. Hier vindt u de rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

GOORSESTRAAT 161
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Goorsestraat 161” met ingang van vrijdag 19 juni
2015 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan regelt de omvorming van het agrarische bedrijf aan de Goorsestraat 161 naar een kunstmest-, zaaizaad- en pootgoedhandel. Er worden twee varkensstallen en een paar kleine opstallen gesloopt en daarvoor in de plaats wordt een wagenloods gerealiseerd die dienst zal doen voor stalling van twee vrachtwagens, alsmede opslag van goederen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1118-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien >
Buitengebied > Onherroepelijk. Hier vindt u de rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

SCHOOLKATERDIJK 76

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van dinsdag 6 december 2016 besloten het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Schoolkaterdijk 76” ter inzage te leggen. Het plangebied bevindt zich aan de Schoolkaterdijk 76 aan de noordkant van Haaksbergen. Het betreft de ontwikkeling van zorgboerderij “Hendrikahoeve” waarbij er maximaal twaalf zorgkamers in de bestaande boerderij wordt gerealiseerd door middel van het VAB-beleid. Alle ontsierende bebouwing op het erf wordt gesloopt. Er wordt tevens geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IM-RO.0158.BP1144-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Schoolkaterdijk 76” (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt met ingang van vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.Haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Buitengebied > Ontwerp. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met behandeld ambtenaar de heer Ruud Oude Moleman, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.