Openbare bekendmakingen 10 november 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 12 november kunt u oud papier brengen naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 20 en tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 12 november haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

OPHALEN VAN TUINAFVAL EN GROF HUISVUIL
Heeft u tuinafval of grof huisvuil dat opgehaald moet worden? U kunt de gemeente opdracht geven om dit, tegen betaling, op te laten halen op donderdag 24 november. Tot en met dinsdagmorgen 22 november kunt u hiervoor bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (053) 573 45 67.

Algemeen

DEFECTE LICHTMASTEN
Wegens de vele meldingen van defecte lichtmasten die bij ons zijn binnengekomen gaat de controleronde van oktober nog door tot in november. Nieuwe meldingen worden meegenomen in de volgende controleronde in 2017.

Heeft u een defecte lichtmast gezien? Dan kunt u de straat en het nummer van deze lichtmast doorgeven. Alleen als het nummer van de lichtmast bekend is kan de monteur langsgaan om de lamp te vervangen. U kunt hiervoor bellen met het callcenter van de gemeente Haaksbergen (053) 573 45 67.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Beckummerweg 3, ZO-04353, het plaatsen van tijdelijke woonunits, aspect bouw, ingediend vrijdag 4 november 2016
• Beethovenstraat ong. plantsoen/groenstrook, ZO-04338: het kappen van elf valse christusdoorns, twee valse acacia’s, twee ruwe berken en één zoete kers, aspect kappen, ingediend dinsdag 1 november 2016
• Diepenheimseweg 50, ZO-04348: het verbouwen van een woonboerderij, aspect bouw, ingediend donderdag 3 november 2016
• E. de Wittestraat ong. naast nr. 51, ZO-04340: het kappen van één haagbeuk, aspect kappen, ingediend dinsdag 1 november 2016
• Haaksbergerweg 19, ZO-04343: het kappen van veertien eiken, aspect kappen, ingediend dinsdag 1 november 2016
• Nijenkerckerstraat ong. naast nr. 34, ZO-04339: het kappen van één esdoorn en twee acacia’s, aspect kappen, ingediend dinsdag 1 november 2016
• Ravelstraat ong. plantsoen, ZO-04336: het kappen van twee zilveresdoorns, één es, vier zoete kers en drie valse christusdoorns, aspect kappen, ingediend maandag 31 oktober 2016
• Stationsstraat 12, ZO-04354, het revitaliseren van een supermarkt en bovenwoningen, aspect bouw, ingediend maandag 7 november 2016
• Tormentil 7, ZO-04352, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend vrijdag 4 november 2016
• Vonkenkaamp ong. naast nr. 34, ZO-04337: het kappen van één berk, aspect kappen, ingediend maandag 31 oktober 2016
• Wennewickweg 1, ZO-04342: het plaatsen van een hekwerk, aspect bouw en handelen in strijd met regels RO, ingediend op dinsdag 1 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• Veldkampstraat 11, ZO-04264, het bouwen van een woning, aspect bouw, ingediend vrijdag 30 september 2016

Met ingang van donderdag 10 november 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Beethovenstraat ong. plantsoen/groenstrook, ZO-04338, het kappen van elf valse christusdoorns, twee valse acacia’s, twee ruwe berken en één zoete kers, aspect kappen
• E. de Wittestraat ong. naast nr. 51, ZO-04340, het kappen van één haagbeuk, aspect kappen
• Haaksbergerweg 19, ZO-04343: het kappen van veertien eiken, aspect kappen
• Nijenkerckerstraat ong. naast nr. 34, ZO-04339, het kappen van één esdoorn en twee acacia’s, aspect kappen
• Porikweg 5, ZO-04182, het bouwen van een hal, aspect bouw
• Ravelstraat ong. plantsoen, ZO-04336, het kappen van twee zilveresdoorns, één es, vier zoete kers en drie valse christusdoorns, aspect kappen
• Vonkenkaamp ong. naast nr. 34, ZO-04337, het kappen van één berk, aspect kappen

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op woensdag 9 november 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) UITGEBREIDE PROCEDURE

• Brummelhuizerbrink 16, 16a, 14 en 14a, ZO-04006: voor het bouwen van twee kalverstallen en een revisievergunning voor het agrarisch bedrijf aspect bouw en milieu (verleend d.d. dinsdag 8 november 2016)

Met ingang van woensdag 9 november 2016 kan binnen zes weken beroep/verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

ACCEPTATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

• Wennewickweg 1, ZO-04341: voor het opslaan van mest
• Industriestraat 28, ZO-03229: voor het maken en verkopen van gas-, druk- en trekveren

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Kindercarnavalsoptocht (zondag 26 februari 2017), E-11791, Buurse, bekendgemaakt donderdag 27 oktober 2016

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.