Openbare bekendmakingen 1 februari 2018

De openbare bekendmakingen van de gemeente Haaksbergen van 1 februari 2018.

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari kunt u oud papier brengen naar v.v. HSC’21 aan de Scholtenhagenweg. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 3 februari halen de Bonifatiusschool en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor
8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

Algemeen

BELEIDSREGELS DAMOCLES
Op 9 januari 2018 heeft de burgemeester van Haaksbergen de Beleidsregels Damocles vastgesteld. Deze beleidsregels geven aan hoe de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als in woningen, lokalen of daarbij horende erven, handel in drugs plaatsvindt. Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van 31 januari 2018 en treden in werking op 1 februari 2018. Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn de beleidsregels opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen

Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
• Buurse-Zuid, kavel 16, het bouwen van een woonhuis, aspect bouw, ingediend 26 januari 2018
• Eibergsestraat 207, ZO-05162, het kappen van zestien berken, aspect kappen, ingediend 27 januari 2018
• Prins Bernardstraat 36, ZO-05160, het plaatsen van een overkapping, aspect bouw, ingediend 23 januari 2018
• Smitterijhof, kavel 6, ZO-05163, het bouwen van een woonhuis, aspect bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 26 januari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Braamweg 12a, ZO-05154, het wijzigen van een stalsysteem
• Fazantstraat / Gruttostraat, ZO-05137, lozen van grondwater buiten inrichtingen
• Spinnerstraat 5, ZO-05144, lozen van grondwater op vuilwaterriool
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of beroep open.
BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN
• Fazantstraat / Gruttostraat, ZO-05137, lozen van grondwater buiten inrichtingen van 23 januari tot en met 23 februari 2018
Het besluit is bekendgemaakt door middel van toezending op 24 januari 2018. Het besluit ligt vanaf 24 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
• Spinnerstraat 5, ZO-05144, lozen van grondwater op vuilwaterriool van februari 2018 tot en met maart 2018
Het besluit is bekendgemaakt door middel van toezending op 29 januari 2018. Het besluit ligt vanaf 29 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
VORMVRIJE MER-BEOORDELING
• Bartelerweg 9, ZO-05078
Het beoordelingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Uit de door de aanvrager ingediende aanmeldingsnotitie is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de indiening van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.
Tegen dit besluit is op dit moment geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit beoordelingsbesluit maakt deel uit van het nog te nemen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.
Tijdens deze vergunningprocedure kunnen zienswijzen worden ingediend en beroep worden ingesteld.

INGEDIENDE AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
• ANWB Streetwise (26 april 2018), ZS-01437, van Brakelstraat, ingediend 26 januari 2018
• Guitar Ribs (27 april 2018), ZS-01411, park Groot Scholtenhagen, ingediend 22 januari 2018
• Mennen- springen en dressuur (26-27 mei 2018, 8-10 juni 2018, 14-16 september 2018), ZS-01436, Onlandsweg 2, ingediend 26 januari 2018
• Stormvogels Goes Caribbean 2018 (6-8 juli 2018), ZS-01415, handbalvelden Kolenbranderweg 15, ingediend 23 januari 2018
• Verkoop vanaf de vrachtwagen (17 en 18 maart 2018), ZS-01417, parkeerplaats Ter Huurne Holland markt, ingediend 23 januari 2018
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

• Feestavond Carnaval Buurse 2018 (3 februari 2018), ZS-01002, parkeerplaats Café Winkelman, bekendgemaakt 26 januari 2018
• Kofferbakverkoop 2018 (diverse data), ZS-01100, Alsteedseweg 64, bekendgemaakt 26 januari 2018
• Toeristische markt 2018 (diverse data), ZS-01102, Alsteedseweg 64, bekendgemaakt 26 januari 2018
• Veen- en Heidewandeling 2018 (18 februari 2018), ZS-01254, bekendgemaakt 26 januari 2018
• Vitaliteitsbeurs Haaksbergen 2018 (11 maart 2018), ZS-01062, sporthal de Bouwmeester, bekendgemaakt 26 januari 2018
Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE DRANK- EN HORECAVERGUNNING
• Restaurant de Blanckenborgh, ZS-00262, Enschedesestraat 65
• Somhorst Wapenmakers, ZS-01073, Industriestraat 74a
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNING
• Restaurant de Blanckenborgh, ZS-00262, Enschedesestraat 65
• Somhorst Wapenmakers, ZS-01073, Industriestraat 74a
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
VERLEENDE VERGUNNING(EN) VOOR HET INZAMELEN VAN TEXTIEL (huis aan huis)
• Kovamo (Diabetesfonds) (maand juni 2019), ZS-01408
• Nierstichting (maand januari 2019), ZS-01342
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 25 januari 2018. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.