Openbare bekendmakingen 1 december 2016

Afval

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december, kunt u oud papier brengen naar vv HSC’21 aan de Scholtenhagenweg 29. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

wijken papier

Bron: GemeenteNieuws

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 3 december halen de Bonifatiusschool en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats waar u normaal ook uw groen- of restbak neerzet.

BLADAFVAL
Tot en met zaterdag 10 december kunt u gratis bladafval brengen bij het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat.

OPHALEN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN WITGOED
U kunt de gemeente opdracht geven om op maandag 5 december elektrische apparaten en witgoed op te laten halen bij een minimaal gewicht van 10 kilo. Witgoed zijn o.a. koelkasten en wasmachines. De kosten bedragen € 0,25 per kilo. U kunt hiervoor tot en met maandagmorgen 5 december bellen met de administratie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Algemeen

NADERE REGELS BUDGETSUBSIDIES
Op dinsdag 22 november 2016 hebben burgemeester en wethouders de Nadere regels budgetsubsidies vastgesteld. Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie
aan instellingen verstrekt. Deze nadere regels zijn bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van woensdag 30 november 2016. Deze nadere regels treden in werking op donderdag 1 december 2016 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2017 en volgende jaren. Deze nadere regels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn de nadere regels opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

NADERE REGELS SUBSIDIE SPORT
Op dinsdag 22 november 2016 hebben burgemeester en wethouders de Nadere regels subsidie sport vastgesteld. Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt voor sportieve activiteiten. Deze nadere regels zijn bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van woensdag 30 november 2016. Deze nadere regels treden in werking op donderdag 1 december 2016 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2017 en volgende jaren. Deze nadere regels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn de nadere regels opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

NADERE REGELS PROJECTSUBSIDIE EN SUBSIDIE OVERIGE ACTIVITEITEN
Op dinsdag 22 november 2016 hebben burgemeester en wethouders de Nadere regels projectsubsidie en subsidie overige activiteiten vastgesteld. Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college projectsubsidie verstrekt en subsidie verstrekt voor overige activiteiten. Deze nadere regels zijn bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van woensdag 30 november 2016. Deze nadere regels treden in werking op donderdag 1 december 2016 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2017 en volgende jaren. Deze nadere regels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn de nadere regels opgenomen in het verordeningen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de publieksbalie van het
gemeentehuis.

CONCEPT EVENEMENTENBELEID
Vanaf donderdag 1 december 2016 ligt het concept evenementenbeleid vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken te vinden op www.haaksbergen.nl. In het concept beleid zijn onder andere regels en normen voor geluid en eindtijden opgenomen. U kunt uw zienswijzen tot donderdag 29 december indienen. U kunt dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Linda ten Thije Boonkkamp – van de Wege, telefoonnummer (053) 573 47 42.

Vergunningen en meldingen

ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie het beschikkingsnummer te vermelden dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te dienen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) moeten worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Blankenburgerstraat 28, ZO-04387, het plaatsen van een berging, aspect bouw, ingediend donderdag 24 november 2016
• Enschedesestraat 159, ZO-04382, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend vrijdag 18 november 2016
• Scholtenhagenweg 36a, het kappen van één eik, ingediend 24 november 2016
• Veldmaterstraat 194, ZO-04391, het kappen van één berk, aspect kappen, ingediend donderdag 24 november 2016
• Wiedenbroeksingel 89, ZO-04383, het verbouwen van de woning, aspect bouw, ingediend maandag 21 november 2016
• Wissinkbrinkweg 44, ZO-04390, het bouwen van een woonboerderij met bijgebouw, aspect bouw, ingediend donderdag 24 november 2016

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn vergunning te verlenen:

• De Greune 14, ZO-04313, het houden van workshops, aspect handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend donderdag 20 oktober 2016

Met ingang van donderdag 1 december 2016 kunnen binnen twee weken schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE PROCEDURE

• Eibergsestraat 92, ZO-04295, het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfswoning, aspect bouw
• Groothuizenweg 67, ZO-04375, het kappen van een houtsingel met eiken, elzen, berken en lijsterbessen, aspect kappen
• Hazenweg 15, ZO-04285, het bouwen van een kapschuur, aspect bouw
• Kemerij 15, 17, 26, 28, ZO-04307, het bouwen van vier woningen, aspect bouw
• Veldkampstraat 11, ZO-04264, het bouwen van een woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op woensdag 30 november 2016. Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Bestemmingsplannen

GEUKERDIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd” in de vergadering van donderdag 27 oktober 2016 heeft vastgesteld.

Plangebied
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel C 2745. Dit perceel is gelegen aan de Geukerdijk, tussen de nummer 117 en 121. De ontwikkeling betreft de realisatie van een woning in het kader van rood-voor-rood. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1143-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellings-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 2 december 2016 tot en met donderdag 12 januari 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien >Buitengebied > Vastgesteld. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde ter inzage termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep worden ingediend door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat een bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden.
Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt een bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

EIBERGSESTRAAT

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van dinsdag 22 november 2016 besloten het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 197-199” ter inzage te leggen. Het plangebied bevindt zich aan de Eibergsestraat 197 en 199 aan de zuidkant van Haaksbergen. Het betreft een uitbreiding van het landbouwmechanisatiebedrijf met een magazijn, een kantoor en een vergroting van de werkplaats met in totaal 743 m2. De uitbreiding vindt plaats door middel van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Voor deze uitbreiding moet er een tegenprestatie geleverd worden in de ruimtelijke kwaliteit. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1145-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 197-199” (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt met ingang van vrijdag 2 december 2016 tot en met donderdag 12 januari 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestemmingsplannen inzien > Buitengebied > Ontwerp. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met behandeld ambtenaar de heer Ruud Oude Moleman, telefoonnunmer (053) 573 45 67.

Bovenstaande gegevens zijn gepubliceerd via het GemeenteNieuws van de gemeente Haaksbergen.